Målbild och pedagogisk idé

Målbild

Med motivation, lust och självkänsla som ledord skapar vi tillsammans en skola där alla får växa.

Kunskaper och färdigheter i ett sammanhang ger eleverna förutsättningar att lära livet ut.

Våra elever ska våga engagera sig, ta ansvar och initiativ för att se framtidens möjligheter.

Pedagogisk idé

Kunskap - Eleven ska stimuleras i sin utveckling av kunskaper och förmågor genom ämnesövergripande och varierande arbetssätt, för att vara rustad inför framtida studier och yrkesliv. 

Inflytande och ansvar - Lärararbetslag och elever ska ges frihet att själva planera, genomföra och utvärdera sin verksamhet inom ramen för styrdokument och uppsatta mål.

Trygghet och respekt - Arbetet och samvaron på skolan vilar på en gemensam värdegrund och gemensamma regler med respekt för individ och skolmiljö utifrån ett inkluderande förhållningssätt.

Hållbar utveckling - Perspektiv på en hållbar utveckling i dess vidaste mening ska prägla såväl undervisning som tillvaro på skolan.

Entreprenöriellt förhållningssätt - Lärararbetslag och elever utmanar invanda mönster, vågar ta initiativ, vågar prova nya arbetssätt och knyta kontakter med arbetsliv och eftergymnasiala utbildningar.

Personlig utveckling - Eleverna tränas att ta eget ansvar för sin egen situation och sitt lärande och ges möjlighet att utveckla förmågor och färdigheter.