Konst i form av "yes"

Hälsofrämjande arbete

På Aranäsgymnasiet vill vi erbjuda alla våra elever bästa möjliga utbildning och en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Livskunskapsaspekter ingår naturligt i många av våra kurser, till exempel idrott och hälsa, samhällskunskap och i flera inriktningskurser. Vi satsar också extra resurser på relationsskapande och hälsofrämjande åtgärder. Livskunskapsarbetet kan omfatta följande aktiviteter. 

Introduktionsdag för nya elever

Arbetslagen ordnar olika aktiviteter med klasserna, ibland med alla tre årskurserna, ibland bara med de nya eleverna i årskurs 1. Det kan innebära utflykter av olika slag, allt för att lära känna varandra men också för att få en introduktion till vår skola och gymnasieåren.

Idrottsdag i åk 1

Dagen har fokus på lagarbetet och inte på idrottslig prestation. Mentorerna och eleverna träffas för att göra olika aktiviteter tillsammans.

Hälsosamtal

Här får eleven tillfälle att träffa skolsköterskan och diskutera och reflektera över sin egen hälsa.

LAST´N-projektet

Projektet är ett drogförebyggande arbete som handlar om att stärka klassen och individen. Alla klasser i åk 1 tillbringar en hel dag på en äventyrsbana med många jagstärkande värderingsövningar. (LAST´N = läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika)

Hög trivselfaktor

Trygghetsbarometer genomförs varje termin i alla klasser för att uppmärksamma klasstrivseln och förebygga otrivsel. Resultatet kan användas som underlag i klassamtal eller i samtal med enskild elev.

Vi är väldigt stolta över att våra elever trivs så bra och att vi får så goda resultat i elevenkäterna gällande trygghet och trivsel.

Aranäsgymnasiets livskunskapsundervisning vilar på den drogpolicy som tagits fram av förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.