Skolenheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt diskriminerings- och skollagen måste alla skolenheter ha en plan med vilka åtgärder som behövs för att förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Planen ska skrivas om varje år av ansvarig rektor för respektive skolenhet tillsammans med en arbetsgrupp bestående av lärare, elever och representanter från elevhälsan.