Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter.

Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att lämna klagomål om det är något du inte är nöjd med.I första hand ska du vända dig till den personal, exempelvis lärare eller mentor, som står dig närmast.

Om du vill gå vidare med klagomålet vänder du dig till din rektor. Rektor har det övergripande ansvaret inom respektive enhet och ska se till att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om olika åtgärder. Om ditt klagomål rör ett pågående elevärende, bör du vända dig direkt till din rektor

Vill du inte prata med rektor eller inte tycker att rektor kan lösa problemet kan du vända dig till gymnasiechefen för Kungsbackas gymnasieskolor.

Överklagandemöjligheter

Vissa beslut är också möjliga att överklaga till förvaltningsdomstol eller Skolväsendets överklagandenämnd.

Lämna synpunkter via kungsbacka.se

Du kan också lämna ditt klagomål eller din synpunkt via Kungsbacka kommuns webbplats.  Observera att ärendet blir synligt i kommunens diariesystem och en allmän handling som kan begäras ut om den inte omfattas av sekretess.