Stöd för elever

På Aranäsgymnasiet finns fyra specialpedagoger. Vi hjälper till att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov, både på grupp- och individnivå. Vi samarbetar med arbetslagen för att eleverna ska uppnå kunskapskraven.

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. (skollagen 1 kap.4§, 3 kap§ skollagen)

Vårt samarbete kan se ut enligt följande:

  • Planering, struktur och extra anpassningar av undervisningen tillsammans med lärare/elever

  • Möjlighet till stöd i svenska, matematik och engelska vid behov.

  • Utbildning i och utlåning av olika lärverktyg, till exempel talsyntes, rättstavningsprogram med mera

Kontakta gärna

Agneta Gärtner
0300-83 33 33
Enhet 1: NA, VO
Enhet 4: BF, ES, IB
agneta.gartner@kungsbacka.se

Anna Karin Aspemyr
0300-83 46 53
Enhet 5: BA
anna-karin.aspemyr@kungsbacka.se

Kristina Sjöstrand
0300-83 32 86
Enhet 3: IM, TE
kristina.mellander-sjostrand@kungsbacka.se

Tina Trollefur
0300-83 33 33
Enhet 2: SA
tina.trollefur@kungsbacka.se

Annika Norlin
0300-83 37 57
Enhet 1: VO
annika.norlin@kungsbacka.se