","author":"

Studiemedel

Studiehjälp

Heltidsstuderande elever får studiehjälp till och med juni det året de fyller 20 år. Det består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. CSN skickar automatiskt ut ett beslut om studiebidrag inför varje nytt läsår. Extra tillägg och inackorderingstillägg måste eleven själv ansöka om. Studiehjälpen betalas ut i efterskott varje månad, oftast den sista vardagen i månaden. I regel kommer pengarna första gången under läsåret i slutet av september. Månaden efter 18-årsdagen får eleven pengarna insatta på eget konto som han/hon meddelat till Swedbank.

Studiemedel

Hel- eller deltidselever kan ansöka om studiemedel från och med juli det året de fyller 20 år. Observera att studiemedel inte kommer automatiskt utan det måste du själv ansöka om. Ansök via CSN:s webbplats. Kuratorerna kan hjälpa eleverna med detta om det behövs. Studieförsäkran ska skrivas på av skolan när den kommer från CSN.
 
Utbetalningarna av studiemedel sker den 25:e i varje månad i förskott. Den första utbetalningen för terminen kommer i samband med att studierna börjar.

Elev som ej är svensk medborgare och under 20 år ska skicka in blanketten ”Ansökan om grund-läggande rätt till svenskt studiestöd - studiehjälp”.

Elev som ej är svensk medborgare och över 20 år ska dessutom skicka med blanketten ”Personuppgifter för dig som inte är svensk medborgare” tillsammans med sin ansökan.

Skolk

Om du är borta från skolan utan giltig anledning räknas det som skolk. Som giltig anledning räknas exempelvis att du har fått ledigt eller är sjuk. Har du mer än fyra timmars ogiltig frånvaro under månad riskerar du att bli av med studiebidraget.

Det utdelas inte någon CSN-varning utan rapportering av skolk sker direkt till CSN. Observera även att andra bidrag från Försäkringskassan kan påverkas vid skolk.

Om en elev uteblir från utbildningen under mer än en månad i följd, utan att det berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska han/hon anses ha slutat i gymnasieskolan och skrivs då ut.

Skolan kan begära att elever, som ofta anger att de är frånvarande på grund av sjukdom, visar läkarintyg. Eleven kan dock inte tvingas till detta. Att läkarintyg inte lämnas kan få betydelse vid bedömning om frånvaron är olovlig eller inte. Men om läkarintyg inte lämnas kan det finnas anledning att kontakta vårdnadshavarna.

Personalen på skolan kontaktar inte föräldrar/vårdnadshavare till myndiga elever angående deras barns närvaro/frånvaro. Däremot kan föräldrar/vårdnadshavare själva kontakta skolan för att få information om sitt barns närvaro/frånvaro.