Ledighet och frånvaro

Gymnasieförordningen skriver följande:

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn”.

Rektor har delegerat till elevens mentor att bevilja upp till tre dagar och högst sex dagar sammanlagt under ett läsår och lovgivning utöver det beviljas av rektorn.

 Till detta har vi följande rutiner:

  • Mentor och rektor ska, i första hand se till att eleven klarar sina studier.

  • Med enskilda angelägenheter avses i första hand sådana viktiga angelägenheter som kan vara svåra eller omöjliga att själv planera, som bröllop och begravningar i den nära familjekretsen, mönstring, arbetsintervjuer med mera.

  • Semester och liknande som kan styras skall förläggas till lovperioder.

  • Om skolan beviljar en elev extra ledighet utöver lovdagarna påtar vi oss ett ansvar för att detta inte skall leda till att eleven drabbas av allvarliga studieproblem. Berörda lärare skall göra en bedömning av den aktuella elevens studiesituation. En förutsättning för att bevilja ledigheten är att eleven har en studiesituation som gör det möjligt för denne att klara av sina studier tillfredsställande, utifrån både skolans och egna målsättningar, trots ledigheten. Det skall även finnas en tydlig plan för hur eleven på egen hand skall kunna tillgodogöra sig och redovisa det kunskapsstoff som eleven missar under sin ledighet.

  • För studentresor på skoltid beviljas ingen ledighet.

  • Eleven och vårdnadshavare för omyndig elev tar på sig ett ansvar för att verkligen genomföra sådan återläsning och de bör vara informerade i förväg. om att sådan ledighet inte kan åberopas som skäl för att senare få extra stödundervisning.

  • Ledighet skall sökas i god tid innan till exempel resan bokas med mera.