Specialpedagoger

Vi hjälper till att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov, både på grupp- och individnivå.

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag”. (skollagen 1 kap.4§, 3 kap§ skollagen)

Vi samarbetar med arbetslagen för att eleverna ska uppnå kunskapskraven.

Vårt samarbete kan se ut enligt följande:

  • Planering, struktur och extra anpassningar av undervisningen tillsammans med lärare/elever

  • Utbildning i och utlåning av olika lärverktyg, till exempel talsyntes, rättstavningsprogram med mera.

Agneta Gärtner
0300-83 33 87
Enhet 1: NA, VO
Enhet 4: BF, ES, IB
agneta.gartner@kungsbacka.se

Anna-Karin Aspemyr
0300-83 46 53
Enhet 5: BA 
anna-karin.aspemyr@kungsbacka.se

Kristina Sjöstrand
0300-83 32 86
Enhet 3: IM, TE
kristina.mellander-sjostrand@kungsbacka.se

Tina Trollefur
0300-83 33 33 
Enhet 2: SA
tina.trollefur@kungsbacka.se