En manual

Att skriva vetenskapligt

Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera. Reglerna kan skilja sig lite åt mellan olika ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta reda på vilka regler som gäller för just din uppsats eller rapport.

Här nedan finns tre dokument som du kan använda som stöd vid rapportskrivning. I dokumentet Guide till skolarbete presenteras en checklista om hur du planerar rapportskrivningen, söker information, hantera information samt sammanställer rapporten.

I dokumentet Skriv finns en beskrivning av de delar en vetenskaplig rapport bör innehålla. Vi går igenom bakgrund och inledning, metod, resultat och analys, diskussion, sammanfattning samt källförteckning. 

I dokumentet Att hantera källor får du stöd i hur du anger källor både i löpande text samt i källförteckningen. 

At Lund’s University website there is a guide on how to write academic text in English, a free resource easy to use.